Section Heading

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Failbook.pl

I. Postanowienia ogólne.

1.1. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

 • a) zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 • b) zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i Regulaminem.
 • c) zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
 • Serwis - portal internetowy Failbook.pl, dostępny pod adresem http://www.failbook.pl.
 • Strony - Usługodawca i Użytkownik
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może również być osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Usługodawca - właściciel Serwisu Failbook.pl.
 • Konto - dokument elektroniczny (profil), który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. Za pośrednictwem Konta Użytkownik zamieszcza odniesienia (linki) do Treści. Konto może zawierać także inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym momencie funkcjonalności Serwisu.
 • Treści - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, które są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu.

1.3. Za pomocą Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:

 • a) umieszczania w serwisie Treści
 • b) głosowania na umieszczone w Serwisie Treści
 • c) pisania komentarzy do zamieszczonych Treści
 • d) brania udziału w konkursach.

1.4. Usługi dostępne w Serwisie nie podlegają obecnie żadnym opłatom. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie, jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail figurujący na Koncie Użytkownika. Usługodawca zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymanie nie wyraził jednoznacznej zgody.

1.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.


II. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

2.1. Aby korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

 • a) połączenie z siecią Internet.
 • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem ciasteczek (Cookies).
 • c) konto poczty e-mail.

2.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

2.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia Konta lub/i nałożenia bana na IP Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał w formularzu rejestracyjnym dane niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Usługodawcy bądź innych Użytkowników.

2.5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyn usunięcia swojego Konta w Serwisie.

2.6. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

2.7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego.

2.8. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. a) nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.
 2. b) nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub reklamowym.
 3. c) nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści, komentarzy itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
 4. d) nie podejmowania działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 5. e) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności.

2.9. W odniesieniu do Treści zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

2.10. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich zamieszczanych Treści, w szczególności do zdjęć, filmów i tekstów oraz że Treści te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów, a w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność.

2.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą (po uprzednim odpowiednim zezwoleniu) osób, których one dotyczą.

2.12. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danej Treści, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

2.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

2.14. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczonych w serwisie Treści w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

2.15. Jeżeli zamieszczona Treść zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich i/lub dla niektórych innych użytkowników Serwisu Użytkownik powinien dodatkowo oznaczyć ją statusem: „NSFW 18+”.

2.16 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników. Nie dokonuje również ich bieżącej wery.fikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do redagowania bądź usunięcia Treści dodanej przez Użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał Treści z naruszeniem prawa, albo gdy sama Treść narusza prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.

2.17. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, komentarzy lub nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, korzystając z formularza kontaktowego na stronie http://www.failbook.pl/contact. W treści zgłoszenia naruszenia należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, komentarze lub nazwę Użytkownika, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

2.18. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie Treści zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

2.19. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich oraz koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu.

2.20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Usługodawca będzie powiadamiał Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.

2.21. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.

III. Reklamacje

3.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

3.2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://www.failbook.pl/contact .

3.3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).

3.4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyny reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

3.5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego Użytkownika e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3.6. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

IV. Odpowiedzialność

4.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 • b) sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.
 • c) treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

4.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania udostępniania poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub zakończenia udostępniania Serwisu w całości, w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.

V. Ochrona danych osobowych

5.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usług oferowanych w ramach Serwisu.

5.2. W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza następujące dane: Nazwa Użytkownika (nick/login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z formularza kontaktowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika. Użytkownik może w ustawieniach swojego Konta opcjonalnie podać również: adres swojej strony internetowej (bloga), kraj pochodzenia, domyślny język oraz krótką informację na swój temat.

5.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

5.4. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

5.5. Usługodawca informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis, w logach systemowych Serwisu pojawiają się informacje zawierające: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania). Ponadto dane te mogą być przetwarzane w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5.6. Usługodawca wykorzystuje ciasteczka (cookies), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki typu cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

5.7. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy lub dopasowania treści reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej. Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań (”interest based targeting”). Pliki cookie DART umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin na stronie Stewia.info.pl i/lub w innych stronach internetowych. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Nie śledzi on informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: http://www.google.pl/privacy_ads.html Korzystając ze strony należącej do inicjatywy Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp można zrezygnować zbiorczo z wykorzystania niektórych, lecz nie ze wszystkich plików cookie używanych przez wielu różnych dostawców reklam.

5.8. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki typu cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niemożność pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi utworzyć i logować się do Konta.

VI. Przepisy końcowe

6.1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem http://www.failbook.pl/terms_of_service

6.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

6.3. Prawem właściwym jest prawo polskie.

6.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2014 r.

Zamknij